Multi Criteria Analyse

Duurzame projecten zijn geen kwestie meer van enkel investeringskosten en terugverdientijden. In toenemende mate worden er ook bredere duurzaamheidseisen gesteld, zoals participatie en medezeggenschap vanuit de bewoners, inzet van lokale kennis, materialen en arbeid en de mate van het circulaire gehalte (lokale input, lokale consumptie).

 

Om een goede richting te geven aan de ‘the bigger picture’ is een brede analyse belangrijk, waarbij de hele context en levenscyclus van een maatregel wordt bekeken. Daarnaast kunnen verschillende maatregelen in een ‘multi-criteria analyse’ geanalyseerd worden en wordt een gewogen vergelijking mogelijk.

 

Samyama gaat uit van een geïntegreerd model (uit: ‘Genuine Progress Indicators’ van Anielski, 2007) dat aandacht schenkt aan 5 types gemeenschappelijk kapitaal:

.Multi criteria analyse

Natuurlijk kapitaal:               oa. natuur, lucht, sluiten van lokale kringlopen

Menselijk kapitaal:               oa. lokale kennis, ontwikkeling, capaciteiten

Sociaal kapitaal:                  oa. samenwerking, vertrouwen, participatie

Financieel kapitaal:              oa. opbrengst, rendabiliteit, terugverdientijd

Infrastructureel kapitaal:      oa. investering, (her)gebruik infrastructuur.

 

Idealiter zijn deze types kapitaal complementair en in balans met elkaar, om zo de gemeenschap als geheel te doen wel-varen. Met Samyama identificeert u passende en representatieve indicatoren waarmee projecten/maatregelen met elkaar te vergelijken zijn. Door deze indicatoren te standaardiseren is vergelijking van ‘ongelijksoortige’ initiatieven mogelijk: van windmolen- tot zonnepark; van het verhogen van het aandeel lokaal geproduceerd voedsel in supermarkten, tot de lokale afzet van vergistingsdigestaat als kunstmest bij agrariërs.

 

Voor bedrijven kunnen de standaard criteria (financieel, arbeid, concurrentie) worden uitgebreid met sociale en milieucriteria (uitstoot, besparing). Hiermee ontstaat een betere transparantie voor uw klanten en conculega’s in uw keten. Samyama heeft ervaring met brede multi-criteria analyses om business cases met elkaar te vergelijken. Samyama onderzoekt samen met u het niveau van detail, al naar gelang de ontwikkelpositie van uw bedrijf/regio en de vraag vanuit de samenleving.

 

Voor beleid en maatschappij betekent dit dat projecten op meer vlakken vergeleken worden, zoals circulariteit, lokaal gegenereerde arbeid/omzet, biodiversiteit, lokale, benutte kwaliteiten/kennis en duurzaamheid. Met Samyama’s benadering kunnen ook brede, langdurige maatschappelijke ontwikkelingen en transities worden geanalyseerd en beoordeeld. Onderstaand figuur is een voorbeeld van een zeer gedetailleerde analyse van duurzaamheidsindicatoren die Anielski ontwikkelde in een duurzaamheidsindex voor de provincie Alberta, Canada. Hoe u regio per criterium scoort kan goed geïllustreerd worden in een spider-diagram.

 

Multi criteria Analysis 2

 

Een multi-criteria analyse maakt ook het tijdselement duidelijk van uw ontwikkeling: door de complexe samenhang van argumenten in acht te nemen wordt tevens duidelijk welke investeringen nu, en welke op middellange en lange termijn gedaan moeten worden. Met Samyama ontwikkelt u zo de meest logische, kosteneffectieve en duurzame strategie voor uw regio of bedrijf.