Potentiekaarten

Klimaatbeleid neemt gaandeweg steeds duidelijke vormen aan. Gemeentes en gebiedscoöperaties zetten ambities om in beleid en concrete initiatieven. Naarmate het bewustzijn groeit van de hoge energie-intensiteit van onze gemeenschappen, nemen zowel de projecten (in aantal en grootte) als de weerstand toe. Een goede planning van (en participatie in) duurzame energie is nodig. Een energiepotentiekaart is een waardevol instrument om de Wat? Waar? Hoe? Waarom? Hoeveel?-kwesties van duurzame energie geografisch inzichtelijk te maken.

 

Bij onze energie-intensieve gemeenschap hoort een breed scala aan toepassingen van duurzame energiebronnen: zonnepanelen (zowel particulier als veld), windmolens (groot en urban), biomassa, geothermie en warmte/koudeopslag. Van elke energiebron wordt een geografisch expliciete map gemaakt in het programma ArcGIS, rekening houdend met natuur, bebouwing, landbouw, obstakels en andere type landgebruik. Vervolgens worden deze mappen over elkaar gelegd en een geïntegreerde energiekaart is het resultaat. Samyama maakt een dergelijke kaart in ongeveer 1 maand. Al naar gelang uw ambitie kan als vervolg ook nog een duurzame klimaatneutrale route voor uw regio worden gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar uw regio’s specifieke duurzaamheidscriteria, de betreffende stakeholders en naar de mogelijkheid om organisatie en momentum te creëren voor deze transitie.

 

Potentiekaarten met ArcGIS zijn ook geschikt voor specifieke doeleinden zoals:

 

  1. Biomassapotentiekaart: de biomassa in uw regio is veelzijdig en bestaat uit mest, industrieel afvalhout, bosmateriaal, biomassapotentiegroenmateriaal uit plantsoendiensten, landbouwresiduën. Samyama maakt op een geografische manier expliciet waar deze zich bevinden; wat de potentiële oogst is van energie- en vezelgewassen (afhankelijk van .e.g. bodemtype); of de kortste
    route naar een (te installeren) verwerkingsinstallatie of biomassawerf. Biomassa potentie en valorisatie in Regio Rivierenland is een voorbeeld van ons werk richting een biobased economy.

 

  1. Warmte- (of koude) potentiekaart: warmte is een betrekkelijk nieuw onderwerp omdat het een nieuwe (en zeer kostbare!!) infrastructuur aan warmteleidingen vereist. Het is noodzaak om een goed geografisch overzicht te maken van aanbod (geothermie, industriële city grid layoutrestwarmte, zonnecollector-parken) en vraag (stadskernen, kassen, warmte-minnende industrie). Een warmtepotentiekaart maakt dit mogelijk. Voor de Cariben betreft het juist potentiekaarten voor diep zeewaterkoeling, clusters hotels en routering. Samyama gaat nog verder en biedt ook optimalisatiemogelijkheden voor kortste route (van leidingen), locatiebepaling (voor een installatie of boring) en kosten hiervoor.

 

  1. Potentiekaart zonne-energie: een ideale kaart om inzichtelijk te maken welk dakoppervlak in uw regio ideaal geschikt is voor zonne-energie. Denk daarbij aan ligging (zuid), hellingshoek en slagschaduw. Daken van loodsen, grote boerderijen en andere grote oppervlaktes zijn bij uitstek geschikt voor (zonne-)energiecoöperaties.

 

  1. Landbouwpotentiekaart: door kaarten over klimaat, waterstromen, grondwater, bodemtype en landgebruik te combineren kunnen geschikte gebieden worden aangewezen voor de ontwikkeling van landbouw, agrarische bosbouw en winstgevende natuurontwikkeling. Vooral water is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van landbouw (van toepassing op Nederlandse Antillen). Op een landbouwpotentiekaart worden stroomgebieden, dijken, rooien, dammen en filtratiegebieden inzichtelijk om zo een duurzame waterhuishouding en landbouw te kunnen ontwikkelen.