Permaculture Course

 

Natuurlijke landbouw in een Curaçaose context’ 23 sept-10 febr 2018

‘Elk kwartaal maak je gebruik van de diensten van een dokter; jaarlijks dat van een schilder; 2 keer in je leven dat van een advocaat; maar élke dag maak je gebruik van de diensten van een landbouwer!

Landbouw is de basis van onze cultuur. Cultivatie maakt culturatie mogelijk. Maar door steeds grotere specialisatie, opschaling en import is landbouw uit handen geraakt van het grootste gedeelte van onze gemeenschappen. Niet alleen gezondheid, voedingswaarde en welzijn (allen persoonlijk niveau) zijn daarbij gedeeltelijk verloren gegaan, maar ook gehele leefgebieden, ecosystemen en bodemvruchtbaarheid (regio-, natio-, internationaal niveau). In ons Curaçaose geval dragen ook nog eens de strenge elementen (zon, water, wind, bodem) en een traumatische landbouwgeschiedenis bij aan een zwakke agrarische sector. Het tegenovergestelde hiervan is wel degelijk mogelijk en wel op kleine en middelgrote boerderijschaal, nu onderwezen op Hofi Cas Cora.

Van 23 september tot 10 februari geeft Hofi Cas Cora onder leiding van PCD intro plaatjeBenjamin Visser de  ‘Permaculture Design Course: natuurlijke landbouwsystemen in een Curaçaose context’.  In deze cursus wordt een brede basis theorie gecombineerd met praktisch veldwerk, afgewisseld door een yogasessie, een stevige lunch, werkgroepen en een excursie. De kern van de cursus draait steeds weer om de Curaçaose context: hoe zet ik een systeem op van continue inkomstengeneratie, grote diversiteit en een zichzelf voedend (regenererend) ecosysteem, waarbij ik de Curaçaose elementen zon, water, wind, bodem en mens trotseer  of effectief inzet? De cursus duurt 6 maanden, waarbij u 1 zaterdag in de maand op onze hofi komt leren en werken.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die houdt van planten, oogsten, conserveren of die een kleine (een tuin of 0-1 hectare) of middelgrote (1-15 hectare) kunuku willen cultiveren en daarvoor theorie, ervaring, ideëen en inzicht wil opdoen. Ook voor mensen zonder land, maar het heerlijk vinden te komen werken en leren op onze hofi. Wilt u dieren, groente, of fruit produceren? In onze cursus ervaart u hoe een integratie ervan juist uw gehele systeem verrijkt. Dit is een unieke cursus waar u lerenderwijs meewerkt aan de toepassing van een regeneratieve permacultuur in een gezond business model. Ook voor ons is dit een nieuwe uitdaging en nieuwe weg die we ingeslagen zijn op Hofi Cas Cora. Niet omdat het kan maar omdat het moet! Daarnaast wordt het door de spreiding van de cursus mogelijk een hele teeltcyclus mee te maken, waardoor we –naast de landpreparatie, zaai en onderhoud- ook kunnen oogsten en die groenten kunnen verwerken en conserveren.

 

Kosten, aanmelding en cursusschema

De kosten voor deze cursus bedragen 600 gld voor de 6 zaterdagen, met als uiterste aanmeldingsdatum 16 september. Betaling gebeurt op de 1e zaterdag van de cursus en kan contant betaald of gepind worden. De mogelijkheid bestaat om 300 gld aan het begin en 300 gld bij de 4e zaterdag te betalen. Heeft u moeite met de hoogte van het bedrag, dan kunt u met mij een aangepaste prijs overleggen. Mijn contactgegevens zijn:

 

Email: Benjamin.visser@hotmail.com

Tel: +5999 677 09 69

 

De cursusopzet is samengevat in onderstaande tabel. Verder onderaan vindt u een korte omschrijving van elke zaterdag. De globale cursusopbouw bevat een theoretisch gedeelte in de ochtend, twee praktijkblokken (ochtend en late middag) waarin we de projecten uitvoeren op het veld, en een blok ‘groepswerk’ (op het heetst van de dag in de schaduw) waarin u actief in groepjes werkt aan tekeningen, schema’s, ontwerpen, plannen, eigen ideeën en aanbevelingen.

 

timetable english

 

Korte omschrijving van de zaterdagen

1e Zaterdag 23 september: introductie permacultuur

Hier worden1e za plaatje de grondbeginselen en definities geïntroduceerd; wat betekent permanent agriculture; wat betekent dat in de Curaçaose context; hoe ondervang je Curacaoce elementen zon, wind, water, bodem. Verder worden de voordelen van meer diversiteit besproken, meerjarige systemen, integratie van annual/perrenial/animal systems. De benodigde omslag in denken wordt besproken, waaronder entropie/syntropie, elementen & functies in je kunuku, stapeling van functionaliteiten en tijd/riumte niches in het veld.

Theorie: permacultuur; entropie/syntropie; zonering; overzicht gehele cursus.

Werkgroepjes: terreinplanning maken (diervoeder; groenten; voedselbos)

Rondleiding:  op eigen terrein; stapelen van gewassen; efficiëntie boven- en ondergronds; windschermen; annuals/perrenials.

Praktijk: het terrein inventariseren; living fence inzaaien. evt. beginnen met raised beds.

Presentatie: bespreking van ieders terreinontwerp + bespreking wat goed/fout eraan is.

 

2e Zaterdag 14 oktober: water

2e za plaatje 1Hier wordt een begin gemaakt met de theorie en praktijk van waterwerken. In je zelfgemaakte terreintekening worden de waterlopen geïntegreerd: hoge en lage punten; afvloeiing van water zo hoog mogelijk stoppen en infiltreren; swales en infiltratievijvers. Verder worden verschillende methoden behandeld en toegepast (!) om waterverlies terug te dringen, bijvoorbeeld door mulchen, schaduw, cover crops en natuurlijke windschermen. Ook wordt de bodem en bodemvruchtbaarheid behandeld, functionele gewassen ter verbetering van de bodem, diversiteit en inkomen.

Theorie: bodem; waterwerken; contours ; swales; mulch; 4 typisch curacaose elementen en hoe ondervang je ze (zon, wind, water, bodem).2e za plaatje 2

Werkgroepje: terreinontwerp voor water; gedetailleerd terreinontwerp voor een cultivatieplot (die deze cursus onder cultivatie wordt gebracht).

Rondleiding: terreinrondleiding; dierenwijde (swales); nat bos; droog bos.

Praktijk: op het land contours uitzetten en swales graven (graafmachine!); swales beplanten; mulch produceren met chipper; 2e dierenwijde inrichten; compost cirkels maken.

Presentatie: elkaars ontwerptekening en leerpunten gepresenteerd.

 

3e Zaterdag 11 november: dieren en voeder

Dieren spelen een belangrijke rol in de kunuku. Ze kunnen een inkomen genereren, maar ook menselijke arbeid vervangen (zoals wieden, spitten, bemesten). Deze zaterdag behandeld verschillende methodes voor de integratie van dieren op de kunuku; behandeld het community shared agriculture model; en verschillende methodes voor de productie van diervoeder met Curaçaose bomen en struiken.

3e za plaatjeTheorie: integratie van dieren; curacaose voederbomen; rantsoen, feed-to-life-mass ratio; haalbare opbrengsten (yields) van droge voedselbossen (fourageerbossen) als diervoeder; mest & fertilisation content van mest; chicken tracktor.

Werkgroepjes: design tekening wordt voor dieren verder gedetailleerd.

Rondleiding: ingezaaide diervoeder op eigen terrein.

Praktijk: omvorming van een wabi bos naar een fourageerbos voor dieren; uitzetten van contouren; swales graven; Curaçaose voederbomen (fruit en blad) inzaaien; voorzaai van groenten in kas (voor vlg. maand).

Presentatie: designtekening & leerpunten behandelen; opdracht voor terreinontwerp van je eigen stuk grond.

 

4e Zaterdag 9 december: cropping

Op deze zaterdag focussen we op de daadwerkelijke groente/fruitteelt. 4e za plaatjeHierin worden methodes behandeld voor (biologisch-dynamische) gewasrotatie, intercropping, stapelen en successie. De theorie erachter wordt uitgelegd en bepaalde formules behandeld die deze systemen kwantificeren (met kijk op verhoogde gewasopbrengst en/of efficientie).

Theorie: crops & vegetables; biodynamische teelt, gewasrotatie; intercropping (strip, mixed); LER (land equivalent ratio); EROI (energy return on energy invested); systeemanalyse; food forest/perrenials; cover crops & techniques.

Werkgroepjes: design (rotatie, teelt) tekening maken voor aanplant in gedeelte A. rekening houdende met bodem, zon, wind, compagnionplanting, 3-4 lagen.

Rondleiding: gedeelte food forest op eigen terrein.

Praktijk: voorplanten in de kas; beginnen met vollegrondzaai op designated plot.

Excursie:  naar volgroeide, Portugese food forest in Cas Cora.

 

5e Zaterdag 13 januari: duurzaamheid en zelfvoorziening

Deze zaterdag trekt duurzaamheid breder het eiland in, behandeld Curaçao’s zelfvoorziening, lacunes in kennis en organisatie en daarmee mogelijkheden voor kleinschalige, gespecialiseerde kunuku’s met innovatieve landbouwproducten. De Curaçaose voedselimport wordt ontleed en 5e za plaatjeonderzocht op mogenlijkheden voor importsubstitutie.

Theorie: duurzaamheid; self sufficiency of Curacao; kennis- & organisatie lacunes op het eiland en op kunukuschaal; zelfmotivatie en trickling down effect naar je omgeving; GHI (Genuine Happiness Index).

Werkgroepjes: eigen ideeën ontwikkelen over duurzaamheid en scenario’s voor Curaçao; (opzet tot) masterplan schrijven voor de Curaçaose landbouw; eigen impact onderzoeken.

Praktijk: doorwerken aan lopende projecten.

 

 

6e Zaterdag 10 februari: innovatieve, duurzame productontwikkeling

Op deze laatste zaterdag gaan we het hebben over voedselverwerking, conservering en duurzame business establishment. Door de spreiding van de cursus over 6 maanden gaan we daadwerkelijk oogsten op deze zaterdag. Verder worden mogelijke niches besproken voor productontwikkeling, en daarmee het opzetten van een gezonde landbouwonderneming.6e za plaatje

Theorie: food preservation; product development; sustainable business establishment; nutrition/health niche; Curaçaose context; semi-arid superfoods.

Werkgroepjes: per groepje een eigen product ontwikkelen; ideeën ontwikkelen voor je eigen supply chain (productie, marketing, distributie); zelfvoorziening; lokale markten; Boerenwinkeltjes; Kruidenboeren.

Praktijk: doorwerken aan lopende projecten.

 

Fin: BBQ with family and friends; genodigden krijgen begeleide rondleiding (door de participants zelf) over het terrein om de theorie en praktijk die is opgedaan te delen. Ontwikkeling van trots, inzicht, leervermogen en laagdrempeligheid.


 

Papiamentu

 

English